Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

List z kalendáře

 

Čeští svatí.

 

*

Svatí a světice církevního roku - říjen

 

ŠIMON A JUDA
28. říjen
Atributy: sekyra a kopí
1. století

Šimon s přezdívkou Kananejský nebo Horlivec patřil mezi dvanáct apoštolů; původně snad náležel k bojovné nacionalistické skupině zelótů, kteří chtěli uspíšit Boží vládu na zemi odbojem proti římské nadvládě. Víc o něm nevíme, leda od autorů apokryfů bez autority. Ti tvrdí, že po Letnicích kázal v Africe a Velké Británii. Pravděpodobnější se zdá podání, podle něhož zemřel mučednickou smrtí zároveň s Judou v Persii. I Juda nebo Tadeáš byl jedním z Dvanácti, ale musíme rozlišovat dvě osoby v evangeliu, které mají stejné jméno: první je apoštol, druhý je Ježíšův bratranec a autor epištoly nazvané list Judův. Tadeáš, nazývaný také Juda Jakubův, což znamená syn blíže neurčeného Jakuba, pocházel snad také z nacionalistických kruhů, které zprvu očekávaly v Ježíši politického mesiáše. I on je znám vlastně jen svou otázkou, s níž se obrátil při poslední večeři na Ježíše: "Pane, jak to, že se chceš zjevit nám, a světu ne?" Což mu vyneslo krásný slib: "Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."

Na obsah

 

WOLFGANG
31. říjen
Patron: Bavorska
Atributy: nápis Post sex, sekera
* kolem 930 Pfulingen; + 994 Pupping, Horní Rakousy

Wolfgang měl od sedmi let soukromého učitele, a když potom vstoupil do slavné klášterní školy v Reichenau, upozornil na sebe svým nadáním, zbožnou vážností a skromností. Zde se seznámil s Jindřichem, bratrem Würzburského biskupa Poppo, pozdějšího arcibiskupa trevírského. Oba přátelé přešli na dómskou školu ve Würzburku, ale zde byl prý Wolfgang u profesorů neoblíbený pro své otázky, svědčící nejen o jeho vzdělání, ale i o hloubavém duchu. Jeho přítel Jindřich toužil po okázalé kněžské kariéře, zatímco on se stále víc odvracel od světa a toužil po mnišském životě; jen po velkém přemlouvání se nechal přimět k tomu, aby odešel s Jindřichem do Trevíru, kde byl jeho přítel jmenován arcibiskupem. I zde žil jako asketa a na škole, kde vyučoval, nebral od žáků školné; trevírské kněze přesvědčil o výhodách společného řádového života.
Po smrti svého přítele, který se ještě krátce před svým skonem snažil zajistit Wolfgangovi vysoké postavení, vstoupil roku 965, odmítnuv nabízená místa, do švýcarského kláštera v Einsiedeln, proslulého přísnou kázní, a tam ho za pět let augsburský biskup vysvětil na kněze. V tu dobu měl prý vidění, v němž ho svatý Otmar vybízel k misijní činnosti, kterou měl konat jako "chudý a nuzný".
Wolfgang skutečně odešel z kláštera a prošel Čechami do Uher, provázen stále větší pověstí světecky žijícího kazatele. Když se biskup Pilgrim z Pasova dozvěděl o jeho úspěších - sám předtím konal v Uhrách rovněž misie - přičinil se, aby byl Wolfgang jmenován biskupem v Řezně. Zde se mohlo plně uplatnit jeho nadání, organizátorský talent, schopnost vžít se do místních poměrů. Jeho jmenování otevřelo reformnímu mnišství cestu do Bavor. Ačkoli to pro biskupa znamenalo finanční újmu, vzdal se starého řezenského kláštera sv. Emmerama, který byl odedávna spjat s biskupstvím, a podřídil jej jeho vlastnímu opatovi. Dbal, aby v klášterech jeho diecéze byla dodržována přísná benediktinská kázeň, založil v Řezně klášter benediktinek a reformoval další dva ženské kláštery v Oberu a Niedermünsteru, a to vše se souhlasem a za podpory vévody Jindřicha II., který měl sídlo v Řezně.
Císař Otta II. měl za nutné zřídit pražské biskupství, a protože Čechy patřily k řezenské diecézi, vyslal k Wolfgangovi poselstvo a žádal ho o souhlas. Řezenští kněží byli zprvu proti, ale Wolfgang se s velkým pochopením zřekl biskupských práv v Čechách, a tak bylo v roce 973-74 založeno pražské biskupství, podřízené arcibiskupu mohučskému. Wolfgangova věrnost císaři šla tak daleko, že když proti němu povstal Jindřich Svárlivec, odešel roku 976 do kláštera Mondsee. Klášter během roku reformoval a přivedl k rozkvětu. Tento pobyt je historickým jádrem legendy, podle níž vedl poustevnický život na Abersee, pozdějším Wolfgangsee v Rakousku.
Místo Pupping, kam Wolfgang dospěl na své cestě podél Dunaje, mělo kostel zasvěcený svatému Otmarovi, který se mu prý před dvaadvaceti lety zjevil. Řezenský biskup cítil blížící se smrt a po zpovědi a posledním pomazání se dal položit před hlavní oltář a tam zemřel. Mrtvé tělo bylo v slavném procesí přeneseno do Řezna a pohřbeno v klášteře sv. Emmerama.


 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
BlueBoard.cz