Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

modlitba před čtením Bible

                                                                 

                            

                                                        Bible v liturgii - ČKBD

                                                             Bible v liturgii - archív Rádia Proglas

                                                                                   

                                          Náměty k četbě Bible :

     *   najít si vždy totéž místo k četbě a vybavit si je

         (např. stolkem s ubrusem, květinami, svící...)

     *   vystihnout dobu , kdy mě nikdo neruší

     *    ,, naladit se '' k četbě Bible : chvilkou ticha, zapálením  svíce,

          pohledem na meditační obraz

   *     pomodlit se před četbou 

   *     přečíst ( nahlas ) vybraný text

   *     zůstat potichu a sledovat,která slova ve mně doznívají.

    *    přečíst úryvek znovu a   odnést si do života jednu větu

    *    zakončit modlitbou.

 


 

 

                                    Modlitba před četbou Bible:

                                                                                       Dobrý Bože,

                                                                        mnoho už bylo řečeno a napsáno.

                                                                                     Tvé slovo je však jiné

                                                                         než všechna ostatní slova.

                                                                    Je to slovo,které se týká mého života,

                                                                                 slovo, které povzbuzuje,

                                                                                 Je živé a vede k jednání.

                                                            Bože, ať zaslechnu co říkáš a jednám podle toho.

                                                                                                           *

                                                                             Modlitba na závěr četby Bible

 

                                                                                 Bože,děkuji ti za tvé slovo.

                                                                                   Je něčím více než naukou,

                                                                                           více než zákonem,

                                                                                           více než receptem.

                                                                                        Týká se mého života,

                                                                   klade mi otázky, provokuje mě a utěšuje.

                                                                                      Otvírej mě tomuto slovu

                                                                                             a daruj mi odvahu

                                                                                          a sílu žít podle něho.

                                                                                                        Amen. 

 

 

 

Citáty z Bible  :

 

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,

a LÁSKU bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel.
 

A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství

a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru,

takže bych přemisťoval hory, ale LÁSKU bych neměl, nic nejsem.
 

A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek

a kdybych vydal své tělo k spálení, ale LÁSKU bych neměl,

nic mi to neprospěje.                                                  1.Korin. 13,1-3
                

                                                           

 

Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání

k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy,

mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         Řím. 1,5-6


Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch;

jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán;

a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh,který působí všechno ve všech.       

                                                                                                                                         1.Korin.12,4-6
 

 

...nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou,

v Krista.

Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory,

která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce.

                                                                                                                                      Efezským 4,15-16

 

Je mnoho údů, ale jedno tělo.

Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘

ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.,
                                                 
  1.Korin.12,20-21
 

 

Ale Bůh sestavil tělo tak,

že tomu potřebnému dal zvláštní čest,

aby v těle nebyla roztržka,

ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly.                                                                                                            1.Korin. 12,24b-25

                                                                                                     

                                                                                         

"Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu,   které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni,tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm,ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny      na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete,a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.  

            Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Jan 15,1-9

TOPlist
BlueBoard.cz